Yukos Claims Administration
www.YukosClaims.com

VÄLKOMMEN TILL WEBBPLATSEN FÖR YUKOS CLAIMS ADMINISTRATION

VIKTIG UPPDATERING OM FELKORRIGERINGSPROCESSEN

Meddelande om felkorrigering har skickats till alla fordringsägare som skickat in felaktiga fordringar. Alla svar skulle ha inkommit inom 45 dagar efter datumet på meddelandet. Datum för inlämning av svar på meddelande om felaktigheter har passerat och svar tas inte längre emot.

När utdelningsombudet har granskat alla svaren på meddelande om felaktigheter, kommer fordringsägare vars fordringar avslås att meddelas via e-post, och fordringsägare vars fordringar godkänns kommer att kontaktas beträffande ytterligare information. Vänligen kontakta oss om du byter adress eller någon annan kontaktinformation ändras.

Webbplatsen uppdateras löpande med ny information. Om du har några frågor ber vi dig först läsa den nyligen uppdaterade sidan med Vanliga frågor.

Bakgrund

Vissa tidigare utländska dotterbolag till Yukos Oil Company (”Yukos-gruppen”) har sålt tillgångar och drivit olika juridiska anspråk med slutmålet att göra en rad kontanta utdelningar till tidigare aktieägare i Yukos Oil Company. I takt med att var och en av Yukos-gruppens återstående tillgångar säljs kommer en del av behållningen, så som fastställs av Yukos-gruppen, att sättas in i en fond (”utdelningsfonden”) som sedan betalas ut till tidigare aktieägare i Yukos i en eller flera utdelningar.

Anmälan av anspråk

Du är potentiellt berättigad att få utdelning om du köpte, förvärvade eller besatt Yukos stamaktier eller Yukos ADRs från 2 juli 2003 till och med den 28 november 2007, oavsett var du är bosatt eller var aktierna köptes.

Tillkännagivande och ansökningsblanketter har skickats per post till potentiellt berättigade tidigare aktieägare i Yukos. Sista datum för inlämning av fordringar har nu passerats. Klicka här för att läsa tillkännagivandet.

Garden City Group, LLC har utsetts till utdelningsombud med uppgift att administrera och sköta utdelningar från utdelningsfonden.

Senast uppdaterad den 25 april 2017

Om någon information på engelska på den här webbplatsen skiljer sig från information på något annat språk gäller den engelska texten.