Yukos Claims Administration
www.YukosClaims.com

Vanliga frågor

Ett praktiskt tips: genom att använda ett allmänt ämne för din fråga kan det ge de bästa sökresultaten. Till exempel, skriv ordet "Yukos" i sökrutan för att hitta ytterligare information.

Allmän information

1.      Vad handlar detta ärende om?

Vissa tidigare utländska dotterbolag till Yukos Oil Company (”Yukos-gruppen”) har sålt tillgångar och drivit olika juridiska anspråk med slutmålet att göra en rad kontanta utdelningar till tidigare aktieägare i Yukos Oil Company. I takt med att var och en av Yukos-gruppens återstående tillgångar säljs kommer en del av behållningen, så som fastställs av Yukos-gruppen, att sättas in i en fond (”utdelningsfonden”) som sedan betalas ut till tidigare aktieägare i Yukos i en eller flera utdelningar. Den planerade utdelningen kommer att göras från fonder som ingår i den struktur som administreras av Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, vars ägande inte längre är föremål för tvist till följd av resultatet i förlikningen med Rosneft Oil Company.

(avlägsna alla)

2.       Vem har fått anspråkspaket?

Anspråkspaket har skickats per post till tidigare aktieägare i Yukos vilka har identifierats av Yukos Group som att de möjligen har köpt, förvärvat eller besuttit Yukos stamaktier eller Yukos ADRs från den 2 juli 2003 till och med den 28 november 2007 (”den relevanta perioden”).

(avlägsna alla)

3.      Hur vet jag om jag är berättigad att ta del av utdelningsfonden?

Du är potentiellt berättigad att få utdelning om du köpte, förvärvade eller besatt Yukos stamaktier eller Yukos ADRs under den relevanta perioden, oavsett var du är bosatt eller var aktierna köptes.

(avlägsna alla)

4.      Vilka slags värdepapper är berättigade?

Yukos stamaktier och Yukos American Depositary Receipt (”ADRs”) är de två typer av värdepapper som är berättigade i denna utdelning. ID-numren för dessa värdepapper finns listade nedan.

Stamaktier
CUSIP ISIN SEDOL
N/A RU0009054449 5110863 RU
ADRs
CUSIP ISIN SEDOL
98849W108 US98849W1080 2740713 US
98849W108 US98849W1080 B16HVF3 GB
98849W207 US98849W2070 7313819
98849W108 US98849W1080 B014828 DE

(avlägsna alla)

5.      Vad är Yukos stamaktier?

Yukos stamaktier är aktier som emitterats av Yukos och tidigare såldes och köptes på de ryska och europeiska börsmarknaderna.

(avlägsna alla)

6.      Vad är en Yukos American Depositary Receipt eller ADR?

ADR står för American Depositary Receipt, vilket är ett överlåtbart depåbevis som utfärdats av en amerikansk bank i USA och som representerar ett specificerat antal aktier i ett utländskt aktiekapital som säljs och köps på en börs i USA.

ADRs är utställda i amerikanska dollar (USD) och de bakomliggande värdepappren finns hos en amerikansk ekonomisk institution i utlandet.

(avlägsna alla)

7.      Hur stort är tillgodohavandet i utdelningsfonden?

Yukos-gruppen har sålt tillgångar och driver olika juridiska anspråk med slutmålet att göra en rad kontantutdelningar till tidigare aktieägare i Yukos Oil Company. Nettobehållningen från försäljningen, minus nödvändiga reserver för utgifter, kommer att sättas in i utdelningsfonden. Den inledande utdelningen kommer att betalas ut genom flera delbelopp från fonder som ingår i den struktur som administreras av Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, vars ägande inte längre är föremål för tvist till följd av resultatet i förlikningen med Rosneft Oil Company. För närvarande finns det cirka 337 miljoner USD i utdelningsfonden.

(avlägsna alla)

8.      Vad behöver jag för att ta del av utdelningsfonden?

Sista datum för inlämning av fordringar var 30 maj 2016. Efter en extra tidsfrist för sena ansökningar på sju månader går det inte längre att göra några nya anspråk.

(avlägsna alla)

9.      Meddelas jag om min ansökan innehåller felaktigheter?

Meddelanden om felaktigheter har skickats till alla fordringsägare som lämnat felaktiga fordringar. Sista dagen för mottagande av svar inföll 45 dagar efter meddelandets datum. Tidsfristen för att svara på meddelande om felaktigheter har gått ut, och det går inte längre att inlämna svar.

(avlägsna alla)

10.      Vilka är de ”berörda länderna”?

De berörda länderna är: (a) Frankrike, (b) Tyskland, (c) Nederländerna, (d) Ryssland, (e) Sverige, (f) Schweiz, (g) Storbritannien och (h) USA.

(avlägsna alla)

11.      Hur stor kommer min utdelning att bli?

En fördelningsplan ingår i tillkännagivandet, där det beskrivs hur utdelningsfonden kommer att fördelas. Du kan erhålla en kopia av tillkännagivandet genom att klicka här.

(avlägsna alla)

12.      Hur kommer jag att få betalt om mitt anspråk blir godkänt?

Om du bor i ett av de berörda länderna (utom Ryssland) hade du möjlighet att ange på ansökningsblanketten om du ville få utbetalningen via elektronisk överföring eller check. Om du begärde elektronisk överföring kommer utdelningsombudet att begära att få ta del av dina bankkontouppgifter vid en lämplig tidpunkt. Om ditt anspråk godkänns och du tillhandahåller kompletta och korrekta bankkontouppgifter inom angiven tid, kommer du att få din utbetalning i ditt lands officiella valuta.

Om du inte angav en betalningsmetod eller om dina bankkontouppgifter är felaktiga eller ofullständiga, kommer du att få din utbetalning via en check utställd i USA-dollar skickad via reguljär post, förutsatt att du inte är bosatt i Ryssland, då din utbetalning endast kan skickas elektroniskt i rubel, så som anges nedan.

Oavsett begärd betalningsmetod gäller att (a) om du ej är bosatt i ett av de berörda länderna kommer utdelningen att betalas ut i USA-dollar via check eller bankväxel och (b) om du är bosatt i Ryssland kommer utdelningen att överföras elektroniskt i rubel efter att korrekta bankkontouppgifter har erhållits, om du är bosatt i Ryssland och inte tillhandahåller kompletta och korrekta bankkontouppgifter kommer ditt anspråk inte att vara berättigat till utdelning.

(avlägsna alla)

13.      När kommer jag att få min utbetalning?

Utdelningsombudet kommer att göra utdelningarna i flera steg, så som beskrivs nedan. Den första utdelningen kommer att bestå av utbetalningar till i förhand godkända fordringsägare på löpande basis. När alla slutgiltiga avgöranden gjorts beträffande anspråk, och bankinformation samlats in från behöriga fordringsägare, kommer utdelningar att göras till de fordringsägare vars anspråk har godkänts. De belopp som betalas ut i detta andra steg kommer att allokeras i samma proportion som de utbetalningar gjorda i det första steget, så att alla fordringsägare med godkända anspråk är i paritet med de i förhand godkända fordringsägarna.

(avlägsna alla)

14.      Vad händer om jag inte gör någonting?

Om du inte gör någonting kommer du inte att vara berättigad till utbetalning från utdelningsfonden.

(avlägsna alla)

15.       Var kan jag hitta ytterligare information om utdelningsfonden?

Det finns mer information om Yukos-utdelningen i tillkännagivandet, som du kan tillgå genom att klicka här. Du kan även få mer information genom att kontakta utdelningsombudet, via e-post till info@yukosclaims.com, via reguljär post till Yukos Claims Administration, c/o GCG, P.O. Box 9601, Dublin, OH 43017-4901, USA (First Class Mail inom USA eller International Priority Mail utanför USA) eller genom att ringa till ett av de telefonnummer som anges nedan:

LAND AVGIFTSFRIA NUMMER AVGIFTSBELAGDA NUMMER
Frankrike 0 800913918 170394943
Tyskland 0 8001880934 69 257367384
Nederländerna 0 8000232753 20 2170207
Ryssland 8 800 1006372 499 5044429
Sverige 0 200120641 8 12410248
Schweiz 0 800802446 44 5083383
Storbritannien 0 8000966481 20 38070019
USA (888) 846-6410 (210) 529-7539


(avlägsna alla)