Yukos Claims Administration
www.YukosClaims.com

Vanliga frågor

Ett praktiskt tips: genom att använda ett allmänt ämne för din fråga kan det ge de bästa sökresultaten. Till exempel, skriv ordet "Yukos" i sökrutan för att hitta ytterligare information.

Allmän information

1.      Vad handlar detta ärende om?

Vissa tidigare utländska dotterbolag till Yukos Oil Company (”Yukos-gruppen”) har sålt tillgångar och drivit olika juridiska anspråk med slutmålet att göra en rad kontanta utdelningar till tidigare aktieägare i Yukos Oil Company. I takt med att var och en av Yukos-gruppens återstående tillgångar säljs kommer en del av behållningen, så som fastställs av Yukos-gruppen, att sättas in i en fond (”utdelningsfonden”) som sedan betalas ut till tidigare aktieägare i Yukos i en eller flera utdelningar. Den planerade utdelningen kommer att göras från fonder som ingår i den struktur som administreras av Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, vars ägande inte längre är föremål för tvist till följd av resultatet i förlikningen med Rosneft Oil Company.

(avlägsna alla)

2.       Vem har fått anspråkspaket?

Anspråkspaket har skickats per post till tidigare aktieägare i Yukos vilka har identifierats av Yukos Group som att de möjligen har köpt, förvärvat eller besuttit Yukos stamaktier eller Yukos ADRs från den 2 juli 2003 till och med den 28 november 2007 (”den relevanta perioden”).

(avlägsna alla)

3.      Hur vet jag om jag är berättigad att ta del av utdelningsfonden?

Du är potentiellt berättigad att få utdelning om du köpte, förvärvade eller besatt Yukos stamaktier eller Yukos ADRs under den relevanta perioden, oavsett var du är bosatt eller var aktierna köptes.

(avlägsna alla)

4.      Vilka slags värdepapper är berättigade?

Yukos stamaktier och Yukos American Depositary Receipt (”ADRs”) är de två typer av värdepapper som är berättigade i denna utdelning. ID-numren för dessa värdepapper finns listade nedan.

Stamaktier
CUSIP ISIN SEDOL
N/A RU0009054449 5110863 RU
ADRs
CUSIP ISIN SEDOL
98849W108 US98849W1080 2740713 US
98849W108 US98849W1080 B16HVF3 GB
98849W207 US98849W2070 7313819
98849W108 US98849W1080 B014828 DE

(avlägsna alla)

5.      Vad är Yukos stamaktier?

Yukos stamaktier är aktier som emitterats av Yukos och tidigare såldes och köptes på de ryska och europeiska börsmarknaderna.

(avlägsna alla)

6.      Vad är en Yukos American Depositary Receipt eller ADR?

ADR står för American Depositary Receipt, vilket är ett överlåtbart depåbevis som utfärdats av en amerikansk bank i USA och som representerar ett specificerat antal aktier i ett utländskt aktiekapital som säljs och köps på en börs i USA.

ADRs är utställda i amerikanska dollar (USD) och de bakomliggande värdepappren finns hos en amerikansk ekonomisk institution i utlandet.

(avlägsna alla)

7.      Hur stort är tillgodohavandet i utdelningsfonden?

Yukos-gruppen har sålt tillgångar och driver olika juridiska anspråk med slutmålet att göra en rad kontantutdelningar till tidigare aktieägare i Yukos Oil Company. Nettobehållningen från försäljningen, minus nödvändiga reserver för utgifter, kommer att sättas in i utdelningsfonden. Den inledande utdelningen kommer att betalas ut genom flera delbelopp från fonder som ingår i den struktur som administreras av Stichting Administratiekantoor Financial Performance Holdings, vars ägande inte längre är föremål för tvist till följd av resultatet i förlikningen med Rosneft Oil Company. För närvarande finns det cirka 337 miljoner USD i utdelningsfonden.

(avlägsna alla)

8.      Vad behöver jag för att ta del av utdelningsfonden?

Sista datum för inlämning av fordringar var 30 maj 2016. Efter en extra tidsfrist för sena ansökningar på sju månader går det inte längre att göra några nya anspråk.

(avlägsna alla)

9.      Meddelas jag om min ansökan innehåller felaktigheter?

Meddelanden om felaktigheter har skickats till alla fordringsägare som lämnat felaktiga fordringar. Sista dagen för mottagande av svar inföll 45 dagar efter meddelandets datum. Tidsfristen för att svara på meddelande om felaktigheter har gått ut, och det går inte längre att inlämna svar.

(avlägsna alla)

10.      Vilka är de ”berörda länderna”?

De berörda länderna är: (a) Frankrike, (b) Tyskland, (c) Nederländerna, (d) Ryssland, (e) Sverige, (f) Schweiz, (g) Storbritannien och (h) USA.

(avlägsna alla)

11.      Hur stor kommer min utdelning att bli?

En fördelningsplan ingår i tillkännagivandet, där det beskrivs hur utdelningsfonden kommer att fördelas. Du kan erhålla en kopia av tillkännagivandet genom att klicka här.

(avlägsna alla)

12.      Jag har tagit emot ett tillkännagivande om att mitt anspråk har bifallits. Hur kommer jag att få betalt?

Tillkännagivande om fastställande av anspråk har skickats till alla som har gjort anspråk för att meddela huruvida deras anspråk har godkänts eller avslagits. Tillkännagivande om fastställande skickades via e-post den 15 juni 2017. Kontrollera därför din mapp med skräppost. Om du inte lämnade en giltig e-postadress har meddelandet om fastställande skickats till den adress som vi har registrerat för dig.

Berättigade anspråk från fordringsägare i målgruppsländer ska logga in på den säkra betalningsportalen genom att använda inloggningsuppgifterna som står i det tillkännagivande om fastställande som erhållits och följa instruktionerna på portalen för att ange betalningsuppgifter. Tidsfristen för att skicka all begärd betalningsinformation är nu 19 juli 2017.

Fördelning till berättigade fordringsägare som bor i Ryssland kommer att överföras i ryska rubel, efter att korrekta bankuppgifter har mottagits. Berättigade fordringsägare som bor i Ryssland och som inte tillhandahåller fullständiga och korrekta bankuppgifter kommer inte att ha rätt till betalning.

Berättigade fordringsägare som bor i ett målgruppsland (förutom Ryssland), kan välja att ta emot betalning genom elektronisk överföring eller med check i US-dollar. Berättigade fordringsägare som begär betalning genom elektronisk överföring kommer att få betalt i deras lands officiella valuta, till gällande marknadskurser vid tidpunkten för betalningen. Berättigade fordringsägare som inte väljer en betalningsmetod, eller som tillhandahåller felaktiga eller ofullständiga bankuppgifter, kommer att få sin betalning med check i US-dollar.

Fördelning till berättigade fordringsägare som inte bor i ett målgruppsland kommer att få betalt med check i US-dollar. Om du inte bor i ett målgruppsland behöver du inte logga in på webbsidan för att få betalt.

(avlägsna alla)

13.      När kommer jag att få min utbetalning?

Utdelningsombudet kommer att göra utdelningarna i flera steg, så som beskrivs nedan. Den första utdelningen kommer att bestå av utbetalningar till i förhand godkända fordringsägare på löpande basis. När alla slutgiltiga avgöranden gjorts beträffande anspråk, och bankinformation samlats in från behöriga fordringsägare, kommer utdelningar att göras till de fordringsägare vars anspråk har godkänts. De belopp som betalas ut i detta andra steg kommer att allokeras i samma proportion som de utbetalningar gjorda i det första steget, så att alla fordringsägare med godkända anspråk är i paritet med de i förhand godkända fordringsägarna.

(avlägsna alla)

14.      Vad händer om jag inte gör någonting?

Om du inte gör någonting kommer du inte att vara berättigad till utbetalning från utdelningsfonden.

(avlägsna alla)

15.       Var kan jag hitta ytterligare information om utdelningsfonden?

Det finns mer information om Yukos-utdelningen i tillkännagivandet, som du kan tillgå genom att klicka här. Du kan även få mer information genom att kontakta utdelningsombudet, via e-post till info@yukosclaims.com, via reguljär post till Yukos Claims Administration, c/o GCG, P.O. Box 9601, Dublin, OH 43017-4901, USA (First Class Mail inom USA eller International Priority Mail utanför USA) eller genom att ringa till ett av de telefonnummer som anges nedan:

LAND AVGIFTSFRIA NUMMER AVGIFTSBELAGDA NUMMER
Frankrike 33 9 70 01 90 15
Tyskland 0 8001880934 69 257367384
Nederländerna 0 8000232753 20 2170207
Ryssland 8 800 1006372 499 5044429
Sverige 8 12410248
Schweiz 0 800802446 44 5083383
Storbritannien 0 8000966481 20 38070019
USA (888) 846-6410 (210) 529-7539


(avlägsna alla)

16.      Kommer min utdelning att vara skattepliktig?

Vänd dig till din skatterådigvare för hjälp med alla skattefrågor.

(avlägsna alla)